Fiskeregler 2016

SSFK arbetar aktivt för ett hållbart fiske. Skall du återutsätta öringen räcker det med att du mäter fisken i vattnet, vi skattar sedan vikten åt dig när du rapporterar in fångsten på vår webbplats: ssfk.info.

Tvingande regler

 • Fiske endast tillåtet för SSFK’s medlemmar, markägare med tillstånd och personer med gästfiskekort.
 • Fiske på gästfiskekort får endast bedrivas tillsammans med medlem där medlem ansvarar för att klubbens regler följs. Gästfiskare och medlem skall fiska från samma båt. Gästfiskarens eventuella fångst ingår i medlemmens kvot. Max 5 kort per medlem/familj och år.
 • Fiskekortet (medlemskort/gästfiskekort/markägarkort) skall alltid medföras synligt och skall på uppmaning uppvisas.
 • Det är förbjudet att bedriva fiske genom dragrodd/trolling eller därmed liknande förfarande. Undantaget är barn upp till och med 12 år.
 • Det är förbjudet att använda “ekolod” för andra ändamål än av styrelsen sanktionerade fiskevårdsuppgifter.
 • Fiske får endast ske med Flugspö, Spinnspö, Haspelspö eller Pimpelspö. Endast ett spö per fiskare får användas till aktivt fiske. Mete är inte tillåtet.
 • Agn får endast användas vid pimpelfiske från is.
 • All fisk skall registreras, även återutsatt, för att ge underlag för fiskevårdande åtgärder.
 • Då vi är många i klubben tillåts varje fiskande ta upp max 2 fiskar per fiskedag.
 • Öring, röding och regnbåge med en längd understigande 40 cm skall ovillkorligen återutsättas för ytterligare tillväxt.
 • All öring och röding skall släppas tillbaka under lekperioden 1 oktober – 30 november.
 • Endast klubbens båtar samt egna flytringar får användas vid fiske i klubbens sjöar. Egna kanoter etcetera räknas som egen båt. Personer skrivna på fastighet med fiskerätt samt medlemmar som äger fastighet med bryggrätt i någon av SSFK’s arrenderade sjöar äger rätt att fiska från egen båt.
 • Skador som uppstår på klubbens båtar och materiel skall omgående rapporteras till respektive sjöintendent. Förtöjning av båtar skall ske på ett sådant sätt att skaderisk minimeras.
 • Nedskräpning i båtarna och runt sjöarna är förbjudet.
 • Alla båtmotorer inklusive elmotorer är förbjudna utom vid fiskevårdsarbete.
 • Uppmaningar från våra fisketillsyningsmän skall åtlydas.

Brott mot ovanstående regler kan efter styrelsebeslut leda till uteslutning ur SSFK.

Rekommendationer

 • För att ge underlag till fiskevårdande åtgärder uppmanas de som fiskar att registrera alla fisketillfällen, även de utan fisk.
 • Behåll gärna fiskar över 55cm. Detta skapar plats i sjön för mindre fiskar.
 • Hantera fisken varsamt vid återutsättning. Drilla den snabbt, undvik att ta i den och låt om möjligt fisken vara kvar i vattnet. Var särskilt försiktig när vattentemperaturen överstiger 20 grader.
 • Om du tillämpar Catch & Release använd krok utan hulling för att minska risken att skada fisken. Hullingen kan du klämma in med en tång.
 • Var rädd om båtarna. Ös gärna båtarna, även de du inte använder.
 • Parkera ej nere vid badstranden vid Lysevatten.
 • Målsättningen med klubbens fiskeregler är att hålla sjöarna i bästa ekologiska balans, som i sin tur leder till maximal produktion av fisk.

Vi i SSFK fiskar för rekreation, inte för att fylla frysen.

Diagram för att skatta vikten på öring

Skatta vikten på öringen.

Skatta vikten på öringen.

Naturreservatet Svartedalen

Östra delen av Kronsjön ingår i Naturreservatet Svartedalen (se markering i terrängen). Här gäller särskilda regler som du kan läsa om på www.vastkuststiftelsen.org. Tänk på att SSFK endast arrenderar sina vatten och om vi inte sköter oss så får vi inte heller förlängda arrenden.
Besök www.vastkuststiftelsen.org >>